Thursday, July 10, 2008

הודעה לתקשורת:
ו בתמוז, תשס"ח(9.7.08)

ב"ה ישיבת ביה"ד כח סיון תשס"ח

עתירה להעלאת עצמותיו של רבי נחמן מברסלב

בבית הדין של הסנהדרין . הופיעו מחסידי ברסלב: "עמותה להעלאת עצמות רבי נחמן מברסלב". בבקשה לבית הדין של הסנהדרין שייתמוך בהעלאת עצמותיו של רבי נחמן מברסלב זיע"א.

לאחר ששמע בית הדין סקירה על המנהיגויות והכוחות הפועלים במרחב חסידות ברסלב ועדויות קשות על ההתרחשויות באזור הציון באומן, על המשמעות הכלכלית של העליה לרגל לאומן לפעילים מרכזיים ועל רשימה של גדולי ישראל שתהו מדוע אין מעלים את עצמותיו של רבי נחמן. לרבות עמדת ממשלת אוקריינה ונשיאה בנידון. על הבטחה לפיצוי כלכלי לניזוקים והכנת אתר מרשים בארץ לקליטת הקבר על ידי גורמים מוסמכים בישראל, כולל הבטחת הפעילות הכלכלית שמסביביו בצורה מכובדת ותוך הדגשת דברי רבי ישראל אודסר זצללה"ה שעיקר הגאולה תלויה בכך. החליט הסנהדרין כדלקמן:

לתמוך בהעלאת העצמות. ולהוציא הודעה בזו הלשון:
--------------------------------------------------------------------------------------------
לשאלת רבים בענין העלאת עצמות צדיקים בכלל ועצמות רבי נחמן מברסלב בפרט , לארץ הקודש.
זהו לשון הרמב"ם הלכות מלכים פרק ה הלכה יא
אמרו חכמים, כל השוכן בארץ ישראל, עוונותיו מחולין--שנאמר "ובל יאמר שכן, חליתי; העם היושב בה, נשוא עוון" (ישעיהו לג,כד). אפילו הלך בה ארבע אמות, זוכה לחיי העולם הבא. וכל הקבור בה, נתכפר לו, וכאילו המקום שהוא בו מזבח כפרה, שנאמר "וכיפר אדמתו עמו" (דברים לב,מג). ובפורענות הוא אומר "על אדמה טמאה תמות" (עמוס ז,יז). ואינו דומה קולטתו מחיים, למי שקולטתו לאחר מיתה. ואף על פי כן גדולי החכמים היו מוליכין את מתיהן לשם; צא ולמד מיעקב אבינו, ויוסף הצדיק.
וכן בשו"ע יו"ד שס"ג א. ועיין פתחי תשובה שאף אם גילה דעתו בחייו בפירוש אפילו הכי מותר.
ואנו אין לנו אלא להצטרף ולחזק את ידי העוסקים במצווה גדולה זו.
על החתום חברי ביה"ד של הסנהדרין במעמד י"א דיינים

No comments: